Fauna-paket

Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

För ökad biologisk mångfald

Fauna-paket


Denna produkt är framtagen till markägare, jägare och naturintresserade för att öka den biologiska mångfalden i landskapet. Produkten består av 13 sektioner med tillhörande lämpligt antal plantor som i en cirkulär formation skapar en area på omkring 100m2. Dessa placeras sedan ut, antingen på ett kalhygge för att bryta kalmarkskänslan eller i jordbrukslandskapet för att skapa ”viltremisser”.


Hägn mot vilt - Hägna in & hägna ut med Fauna-Paket från SVITAB Svenska Viltstängsel i Trä

Går du i tankar att investera i ett fauna-paket? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).